Promóciós feltételek

AEG MOSÓGÉPEK, SZÁRÍTÓGÉPEK ÉS MOSÓ-SZÁRÍTÓ GÉPEK +3 ÉV EXTRA GYÁRTÓI GARANCIÁVAL

 

2022. augusztus 02. – december 31.

1. A promóció elnevezése, rövid leírása, szervezője

1.1 A promóció elnevezése: „AEG mosógépek, szárítógépek és mosó-szárító gépek +3 év extra garanciával” (a továbbiakban: Promóció).

1.2 A Promóció rövid leírása: AEG mosógép, szárítógép vagy mosó-szárító gép vásárlása esetén 3 év extra garanciát kapnak a vásárlók ajándékba a törvényben előírt kötelező gyártói jótállási időn felül az új készülékükre. A Promóció részleteit lásd: 4. pont.

1.3 A promóció szervezője és adatkezelője az Electrolux Lehel Kft. (1133 Budapest, Váci út 80., Promenade Gardens Irodaház) az AEG márka tulajdonosa, mint szervező (a továbbiakban: Szervező).

1.4 A Promócióban résztvevő termékek:

A promócióban résztvevő AEG mosógépek, szárítógépek és mosó-szárító gépek:

Minden AEG mosógép

Minden AEG mosó-szárító gép

Minden AEG szárítógép

A Promócióban a jelen Szabályzatban rögzítetteken kívül más AEG termékek nem vesznek részt. A jelen Promóció más kedvezménnyel/szolgáltatással összevonható, amennyiben ezt a más kedvezmény/szolgáltatás nem zárja ki.

2. A Promóció időtartama

A Promócióban a 2022. augusztus 02. – 2022. december 31. közötti vásárlások vehetnek részt, feltéve, hogy a Résztvevő a promóció érvényesítéséhez szükséges regisztrációt (regisztrációs adatlap kitöltése és blokk/számla feltöltése) legkésőbb a jelen Szabályzatban foglalt határidőig teljesíti. Az ezt követően feltöltött regisztrációk nem vesznek részt a Promócióban.

3. Részvételi feltételek

3.1 Az Electrolux Lehel Kft. által hirdetett Promócióban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, cselekvőképes, Magyarországon bejelentett lakcímmel rendelkező természetes személy, továbbá minden Magyarországon érvényesen bejegyezett és működő jogi személy (továbbiakban: Résztvevő), aki a jelen Promóciós feltételek 4.2 pontjában felsorolt Partnerek valamelyikénél AEG mosógépet, szárítógépet vagy mosó-szárító gépet vásárol és vásárlását a 4.3 pontban foglalt módon regisztrálja.

3.2 A vásárlók a Promócióban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat az Electrolux Lehel Kft. és annak megbízott adatfeldolgozói a jelen Promócióval kapcsolatban, illetve hogy a regisztráció során megadott e-mail címére az extra garanciát igazoló dokumentumot kiküldhesse. A vásárló a regisztráció során nyilatkozhat arról, hogy szeretne-e híreket, információkat és marketing célú hírlevelet kapni. Reklám a vásárlóval közvetlenül csak akkor közölhető, ha ahhoz a vásárló a vásárlás regisztrálása során kifejezetten és egyértelműen hozzájárul (a megfelelő négyzet(ek) bejelölésével).

3.3 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a vásárló részvételét vagy változtasson a Promóciós feltételeken, amennyiben a vásárló részvétele a szabályzattal ütközik.

4. A Promóció menete

4.1. A Promócióban való részvétel feltétele, hogy a vásárló a Promóció időtartama (2022. augusztus 02. – 2022. december 31.) alatt AEG mosógépet, szárítógépet vagy mosó-szárító gépet vásárol a promócióban résztvevő partnerek valamelyikénél, és vásárlását regisztrálja a 4.3 pontban meghatározott regisztrációs lehetőség szerint. Az extra garanciát a Szervező kizárólag Magyarország területén használt készülékekre tudja biztosítani.

4.2 A promócióban résztvevő partnerek:

A promócióban résztvevő partnerek listája megtalálható ezen az oldalon.

4.3. A vásárló az alábbi módon köteles vásárlását regisztrálni:

4.3.1. A vásárló regisztrálja vásárlását az AEG weboldalán, az erre a célra létrehozott regisztrációs felületen 2023. január 15-én 23:59 percig. Hiánytalanul kitölti a regisztrációs felületen meghatározott adatmezőket, feltölti a vásárlást igazoló blokk vagy számla másolatát és a készülék adattáblájának fotóját (online regisztráció).

A regisztrációt követően a Szervező egy megerősítő linket küld a vásárló e-mail címére, amelyen keresztül vásárlónak meg kell erősítenie, hogy valóban ő regisztrált az adott e-mail címmel a Promócióra. A Szervező 15 napig őrzi a vásárló adatait, ezért nagyon fontos, hogy a vásárló 15 napon belül belépjen e-mail fiókjába, és a linkre kattintva megerősítse regisztrációját. Ha 15 napon belül nem erősíti meg a regisztrációját, a vásárló az extra garanciára továbbra is jogosult, de újra kell kezdenie a regisztrációs folyamatot

A regisztráció megerősítését követően a Szervező 5 munkanapon belül, e-mail-ben küldi el az extra garanciát igazoló dokumentumot a vásárlónak a regisztráció során megadott e-mail címre – amennyiben a regisztráció során megadott adatok megfelelnek jelen szabályzatban leírtaknak. Amennyiben a vásárló regisztrációja érvénytelen, Szervező 5 munkanapon belül, e-mailben értesíti őt erről.

4.4. Hibás regisztráció

Ha a regisztráció nem felel meg a szabályzatban leírtaknak, a Szervező e-mail-ben értesíti a vásárlót. Amennyiben 5 munkanapon belül a vásárló nem kap semmilyen információt a regisztrációjával kapcsolatban, jelezheti a marketing@livingroup.hu e-mail címen.

A vásárlónak ellenőriznie kell a postaládájában a levélszemét (SPAM) mappát is, mivel előfordulhat, hogy az igazolást tartalmazó e-mail oda érkezik.

4.5 A Szervező felhívja a figyelmet, hogy előlegszámlát, nyugtát, gyűjtőblokkot, garancialevelet, szállítólevelet, rendelés visszaigazolást, stb. nem fogad el, igazolásként kizárólag olyan számlát vagy blokkot, illetve ezek másolatát fogadja el, amely tartalmazza a vásárolt termékek cikkszámát, valamint a vásárlás idejét.

Internetes vásárlás esetén a Szervező nem a megrendelés dátumát, hanem a számla keltezését tudja figyelembe venni.

4.6 A vásárló a Promócióban sérült (pl. szakadt, felismerhetetlen) számlával nem vehet részt. A hamisított vagy manipulált számla érvénytelen és nem vehet részt a Promócióban. A Promócióban résztvevő számla érvényességével kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó. A jelen pontban meghatározott feltételeknek meg nem felelő regisztrációt a Szervező kizárja a Promócióból.

4.7 A vásárló kizárólag saját e-mail címével és érvényes kézbesítési címével jogosult részt venni a Promócióban. A Promóció során regisztrált e-mail- és kézbesítési cím tekintetében az e-mail cím jogosulatlan használatából vagy azzal való visszaélésből, valamint a rosszul megadott kézbesítési címből fakadó bármilyen vitákkal kapcsolatban, illetve a hibás beküldésből származó mindennemű felelősség a vásárlót terheli.

4.8 A vásárló téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. Szervező kizárja a Promócióból azt a regisztrációt, amelyben sérült a bizonylat, vagy annak a vásárlónak valamennyi regisztrációját, aki tisztességtelen módszerekkel próbál meg kedvezményhez jutni, valamint a Promóció céljával ellentétes módon, a jelen leírásban foglalt feltételek és előírások megkerülésével próbál meg részt venni a Promócióban. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító vásárlók kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Promócióval összefüggésben a Szervezőnek és/vagy a lebonyolításában résztvevő személyeknek okoztak.

4.9 Panaszkezelés

A promócióval kapcsolatos észrevételeket, esetleges panaszt a promóció végétől számított 30 napon belül, a marketing@livingroup.hu e-mail címen teheti meg a vásárló.

5. Extra garancia

Az extra garancia az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerint az AEG mosógépekre, szárítógépekre és mosó-szárító gépekre irányadó kötelező jótállási idő lejártát követően indul, és azon felüli 3 évig áll fenn, melynek keretében a Szervező az extra garancia időtartama alatt, kötelezettséget vállal a fenti termékek térítésmentes kijavítására, illetve javíthatatlanság esetén a cseréjére. A fogyasztási cikk kijavítása vagy cseréje esetén az extra garancia időtartama nem hosszabbodik meg, továbbá a kijavított/kicserélt termékre a fenti kormányrendelet szerinti kötelező jótállás sem vonatkozik.

Az extra garancia nem azonos a Ptk. 6:171. § és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján nyújtott jótállással!

Az extra garancia érvényét veszti, ha a fogyasztó nem teljesíti az extra garanciára vonatkozó igazolásban foglaltak feltételeket.

6. Az extra garanciát igazoló dokumentum küldése

Az érvényes regisztrációt, illetve a regisztráció megerősítését követően 5 munkanapon belül, a Szervező e-mail-ben küldi el az extra garanciát igazoló dokumentumot a vásárlónak a regisztráció során megadott e-mail címre – amennyiben a regisztráció során megadott adatok megfelelnek jelen szabályzatban leírtaknak.

A vásárlónak ellenőriznie kell a postaládájában a levélszemét (SPAM) mappát is, mivel előfordulhat, hogy az igazolást tartalmazó e-mail oda érkezik.

7. Általános feltételek

A vásárló a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül az extra garancia elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek.

8. Felelősségkorlátozás

Szervező kizárja a felelősségét a regisztráció során a regisztráló személy által szolgáltatott adatok hibás, vagy hamis volta miatt. Hibás adatokkal történő regisztráció utólagos kijavítására Promóció lezárását követően nincs lehetőség, az ebből eredő igényeket a Szervező kifejezetten kizárja. A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a vásárlók, a Promócióval kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel.

A Résztvevő tudomásul veszi, hogy az internetes regisztráció sikeressége függhet a kiszolgáló technológiától, ily módon a regisztrációt kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerverszámítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. Szervező kifejezetten kizárja a felelősségét azért, ha a rendszer túlterheltsége, az internetkapcsolat megszakadása, vagy bármely más, a Szervezőnek fel nem róható technikai hiba, akadály miatt a regisztráció nem sikerül vagy késedelmet szenved. A fentiek alapján a Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért.

A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult kézbesítéséért.

Ha a Promóció a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a Promóció adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a Promóciót.

A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a Promócióból bármely olyan személyt, aki megszegte a Promóciós feltételekben foglaltakat.

9. Vegyes rendelkezések

A vásárlást igazoló adatok (AP-kód, vásárlás időpontja, vásárlás végösszege) csak egy alkalommal és csak egy személy regisztrációjához használhatók fel. Amennyiben bárki egy már érvényesen leadott regisztrációt követően ismételten ugyanazokkal a vásárlási adatokkal (AP-kód, vásárlás időpontja, vásárlás végösszege) megkísérli a Promócióban történő regisztrációt, abban az esetben a már korábban érvényesen leadott regisztráció érvényét veszti, és a többször regisztrált nyugta/blokk a Promócióból kizárásra kerül. A Szervező fenntartja a jogot, hogy minden jelenlegi és jövőben szervezett Promóciójából kizárja azt a személyt, aki a jelen Promóció során bizonyítottan a Promóció internet oldalának feltörésével, robot, vagy spam program használatával, vagy egyéb más csalásra lehetőséget adó módon kíván előnyhöz jutni.

A Résztvevő a Promócióban való részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottjai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottjait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül a termék elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatától, a Promócióban vagy a Promócióval bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek.

A jelen Promócióra nem terjed ki a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991, év XXXIV. szóló törvény hatálya.

A vásárlók a regisztrációval automatikusan elfogadják a hivatalos Promóciós feltételekben foglaltakat.

10. Adatkezelés

A jelen Részvételi és adatkezelési szabályzat szerinti minden adatszolgáltatás önkéntes. Azok a Résztvevők, akik Promócióban részt vesznek, tudomásul veszik, és részvételükkel önkéntesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy

a.) a Szervező, mint adatkezelő a Résztvevő által megadott személyes adatokat (név, lakcím, vagy levelezési cím, telefonszám, e-mail cím) a Promócióval összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció, az EU 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban röviden: GDPR), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (Info. tv.) rendelkezéseinek megfelelően kezelje,

b.) részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a jelen szabályzat minden rendelkezését.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a GDPR, valamint az elektronikus hírközlésről szóló, többször módosított 2003. évi C. törvény alapján a jelen Szabályzatban meghatározottak szerinti adatkezeléshez és adatfeldolgozáshoz az érintett hozzájárulását írásos formában megadottnak kell tekinteni önmagában a Promócióban való részvétel/regisztráció alapján. A regisztrációval a Résztvevő elismeri, hogy az adatszolgáltatás és a hozzájárulás megadása önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, ezzel összefüggésben a Szervező az alábbiakról tájékoztatja a Résztvevőt:

Adatkezelő:   Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 16-09-001602; adószám: 10566680-2-16; székhely: 5100 Jászberény, Fémnyomó u. 1.), valamint a Szervező anyavállalata: Aktiebolaget Electrolux (székhelye: SE-10545 Stockholm, St. Göransgatan 143., nyilvántartási címe: 556009-4178)

Adatkezelő képviselője: Data Protection Officer (105 45 Stockholm, Svédország); Elektronikus elérhetőség: privacy@electrolux.com;

Adatok forrása: az adatok közvetlenül az Érintettől kerülnek felvételre, az adatszolgáltatás önkéntes.

Az adatkezelés célja: az adatok a promóció lebonyolítása célból, hírlevél küldéséhez való hozzájárulás esetén marketing célból kerülnek felhasználásra.

Az adatkezelés jogalapja: Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elmaradása, vagyis az adatok kezeléséhez szükséges érintetti hozzájárulás megtagadása esetén, a promóción való részvétel nem lehetséges. A Hírlevél küldéséhez való hozzájárulás megtagadása a promóción való részvételt nem érinti.

A kezelt adatok köre: név, lakcím vagy levelezési cím, telefonszám, e-mail cím,

Az adatkezelés időtartama: a Promóció lebonyolításáig, hírlevél küldéséhez való hozzájárulás esetén a hozzájárulás visszavonásáig, a hozzájárulás bármikor és díjmentesen visszavonható, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A kezelt adatok címzettjei:

A jelen adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységhez az Adatkezelő, szerződés alapján, adatfeldolgozó(k) szolgáltatását veszi igénybe:

Living Group Kft (cégjegyzékszám: 01-09-278569; adószám: 24890379-2-42; székhely: 1143 Budapest, Ilka utca 58. 3. em. 18.)

Client Service Kft (cégjegyzékszám: 01-09-948108, adószám: 22994673-2-42, székhely: 1145 Szugló u. 76.)

Az adatfeldolgozó az Adatkezelő utasításai szerint jár el, az Adatkezelő az adatfeldolgozó tevékenységéért úgy felel, mintha azt maga látta volna el.

Adatovábbítás: az adatok kizárólag az előbbiekben nevezett adatfeldolgozók részére kerülnek továbbításra.

A kezelt adatok elektronikus adatbázisban kerülnek rögzítésre. A kezelt adatokat a Szervező, mint adatkezelő arra jogosult munkavállalói ismerhetik meg, kizárólag a Promóció teljesítése céljából és az ahhoz szükséges mértékben, kivéve azt az esetet, ha az érintett külön hozzájárulását adja hírlevelek részére történő küldéséhez. A személyes adatokhoz csak az illetékes munkaköröket betöltő személyek férhetnek hozzá. A Szervező, mint adatkezelő minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát, ennek keretében megteszi mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Ennek érdekében a hírlevelek megküldéséhez kapcsolódó személyes adatok az adatkezelő anyavállalata által biztosított központi szerveren kerülnek tárolásra azzal, hogy ezen adatokhoz kizárólag az arra külön feljogosított munkavállalók férhetnek hozzá és csak a megfelelő adatkezelési célból. Az adatkezelő anyavállalatának informatikai rendszere és hálózata megfelelően védett a számítógéppel kapcsolatos bűncselekmények ellen, a biztonságról jelszavas védelem, tűzfal, szerver biztonsági eljárásokkal gondoskodik. A különböző nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldásokat biztosítanak, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok – kivéve, ha azt törvény lehetővé teszi - közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők. Annak érdekében, hogy az adatok a véletlen megsemmisülés és sérülés, valamint az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen védettek, illetve üzemzavar esetén helyreállíthatóak legyenek, az adatokról biztonsági mentés készül.

A Résztvevő/érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei:

Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

-           az adatkezelés céljai;

-           az érintett személyes adatok kategóriái;

-           azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

-           adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

-           az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

-           a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

-           ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

-           történik-e automatizált döntéshozatal, illetve profilalkotás;

-           ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelő garanciákról.

Amennyiben tehát egy érintett szeretné tudni, hogy a Társaság kezeli-e az ő személyes adatát, és ha igen akkor milyen körülmények között, akkor erről tájékoztatást kérhet. A Társaság az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát igény esetén az érintett rendelkezésére bocsátja. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Adatmódosítási igényt a lehető leghamarabb teljesíteni kell.

Az Adatmódosításról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közlésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

-           a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték (megvalósult az adatkezelés célja)

-           az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

-           az adatkezelés jogalapja a Szervező jogos érdeke és az érintett tiltakozik az adatkezelések ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett tiltakozik a közvetlen üzletszerzést célzó adatkezelés ellen;

-           a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

-           a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell (pl.: ha hatóság előírja).

Az Adatkezelő nem köteles az adatokat törölni, ha az adatkezelés szükséges

-           a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

-           a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó jogszabály szerinti kötelezettség teljesítése céljából;

-           bizonyos esetekben a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

-           közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ennek a célnak az elérést;

-           jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Az Adattörlésről minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-           az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát (tehát amíg nem nyer bizonyosságot, hogy a kezelt adatok helyesek);

-           az adatkezelés jogellenes, az érintett azonban ellenzi az adatok törlését, és e helyett kéri azok felhasználásának korlátozását (mert utóbb esetleg az adatkezelés jogszerűvé tehető és akkor nem kell újra felvenni az adatokat);

-           az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

-           az érintett tiltakozott a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelés a fentiek szerint korlátozásra kerül, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az érintettet előzetesen tájékoztatni kell.

Az Adatkezelés korlátozásáról minden olyan címzettet tájékoztatni kell, akivel, illetve amellyel a személyes adat közölésre került, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére tájékoztatást kell adni ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása vagy szerződés teljesítése, és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a közérdekből történő, vagy a Társaság jogos érdekén alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik (pl. marketing, hírlevél stb.) az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

A fentiek nem alkalmazandók abban az esetben, ha a döntés:

-           az érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

-           meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

-           az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, bírósági eljárás

Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

A panasz tárgyát a felügyeleti hatóság kivizsgálja és ésszerű határidőn belül tájékoztatja a panaszost a vizsgálattal kapcsolatos fejleményekről és eredményekről, különösen, ha további vizsgálat vagy egy másik felügyeleti hatósággal való együttműködés válik szükségessé. A panasz nyomán a felügyeleti hatóság jogosult eljárást kezdeményezni az adatkezelővel szemben.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A magyar felügyeleti hatóság pontos elérhetősége a jelen Szabályzat végén került feltüntetésre.

Az Érintett az Adatkezelő, illetve - az Adatfeldolgozó tevékenységi körébe tartozó adatkezelési műveletekkel összefüggésben - az Adatfeldolgozó ellen bírósághoz fordulhat, ha megítélése szerint az adatkezelő, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli.

A pert az Érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. A perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége érdekében beavatkozhat.

Ha a bíróság a keresetnek helyt ad, a jogsértés tényét megállapítja és az adatkezelőt, illetve az adatfeldolgozót

  1. a) a jogellenes adatkezelési művelet megszüntetésére,
  2. b) az adatkezelés jogszerűségének helyreállítására, illetve
  3. c) az érintett jogai érvényesülésének biztosítására pontosan meghatározott magatartás tanúsítására kötelezi, és szükség esetén egyúttal határoz a kártérítés, sérelemdíj iránti igényről is.

Korlátozások

Az Adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog jogalkotási intézkedésekkel bizonyos esetekben korlátozhatja az érintettek fentiek szerint meghatározott jogait. 

Kártérítés és sérelemdíj

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

Az érintettel szemben az Adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért, és az Adatkezelő köteles megfizetni az érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

Az Adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11..

Telefon: 06-1-391-1400.

Telefax: 06-1-391-1410.

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Kapcsolat

A jelen Részvételi és promóciós szabályzat elérhető a www.aeg.hu weboldalon, a Promócióval kapcsolatban pedig tájékoztatás kérhető a +36 2521773-as, nem emelt díjas hívószámú telefonszámon hétfőtől péntekig 8 és 18 óra között vagy a marketing@livingroup.hu e-mail címen.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy jelen Promóciót előzetes bejelentés nélkül megváltoztassa, felfüggessze vagy visszavonja. Ez esetben e tényről a Szervező a tájékoztatást a Promóció egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi, különösen a www.aeg.hu weboldalon. A Promóció módosítása, felfüggesztése vagy visszavonása miatt egyetlen érdekelt személy sem jogosult kártérítés igénylésére vagy a Promóció folytatásának kérésére, a Szervező kizár mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt ezzel kapcsolatban.

A Promócióival kapcsolatos panaszok a Szervezőhöz kizárólag elektronikus úton nyújthatók be a marketing@livingroup.hu e-mail címre, a panasz alapjául szolgáló esemény bekövetkezésétől számított 2 napon, de legkésőbb a promóció végét követő 30 munkanapon belül.

A panaszban fel kell tüntetni a Résztvevő vezeték- és keresztnevét, pontos levelezési címét, e-mail címét, valamint a panasz részletes leírását, illetve alapját. Azon panaszok, melyek nem felelnek meg ezen feltételeknek, nem kerülnek elbírálásra. A panaszokat a Szervező bírálja el azok kézhezvételét követő 7 napon belül. A Szervező döntése a panaszt illetően végleges, ellene jogi eljárás nem indítható és nem fellebbezhető. A panaszost a Szervező a döntéséről írásban értesíti (postai úton, vagy e-mail formájában).

 

Budapest, 2022. augusztus 02.

 

Electrolux Lehel Kft.

 

Szervező