RÉSZVÉTELI- ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Írja meg véleményét és nyerjen!

Nyereményjáték az AEG vásárlók részére.

 

1. A nyereményjáték szervezője

A nyereményjáték szervezője és adatkezelője az Electrolux Lehel Kft. (1133 Budapest, Váci út 80. Promenade Gardens Irodaház), az AEG márka tulajdonosa, továbbiakban Szervező.

 

2. A nyereményjáték időtartama

2019. november 11-től visszavonásig

 

3. Részvételi feltételek

Az Electrolux Lehel Kft. által hirdetett nyereményjátékban azok vehetnek részt, akik

-        rendelkeznek vagy használnak AEG márkájú háztartási gépet

-        a https://www.aeg.hu oldalon megírják véleményüket egy AEG készülékről az „értékelések” menüpont alatt

-        a megírt értékelés megfelel az értékelésekre vonatkozó Közzétételi szabályoknak, ezért az értékelés megírását követő 3-5 munkanapon belül meg is jelenik a https://www.aeg.hu oldalon

-        az értékelés maximum 200 szó

-        egy személy 1 termékhez egyszer írhat értékelést

 a)  A résztvevők a nyereményjátékban való részvétellel hozzájárulnak, hogy személyes adataikat a Szervező a nyeremény kiszállításával kapcsolatos egyeztetésre felhasználja. Szervező nem küld marketing tartalmú üzeneteket a résztvevőknek, kivéve, ha ehhez a résztvevők kifejezetten hozzájárultak felhasználói fiókjuk létrehozása során.

b) A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a részvételt vagy változtasson a játékszabályzaton, amennyiben a résztvevő részvétele a szabályzattal ütközik.

c) A nyereményjátékban való részvétel szabályozására a Magyarországon érvényes törvények vonatkoznak. A nyereményjátékban nem vehetnek részt az Electrolux Lehel Kft. munkatársai és közvetlen hozzátartozóik (házastársaik, gyermekeik, szüleik, testvéreik és azok házastársai), illetve a velük egy háztartásban élők. A nyereményjátékban való részvétellel a felhasználó elfogadja a játékszabályzatot.

 

4. Sorsolás

Minden résztvevő, aki a részvételi feltételeknek megfelel, részt vesz a sorsoláson, melynek időpontja:

-  minden héten csütörtök

Szervező minden sorsoláson 3 nyertest sorsol ki. A nyerteseket e-mail üzenetben értesíti, a sorsolást követő 3 munkanapon belül. A nyerteseknek 5 munkanapon belül válasz e-mailt kell küldeniük, melyben megadják az értesítő e-mail-ben kért adatokat. Ennek hiányában elesnek a nyereménytől.

A heti sorsoláson a hétfő 0:00 órától vasárnap 23:59 percig megírt értékelések írói vesznek részt, amennyiben a megírt értékelésük megfelel az értékelésekre vonatkozó Közzétételi szabályoknak.

4.1. A nyeremény leírása

5 részes edényszett

Az edényszett tartalma egy 16 és egy 20 cm átmérőjű fazék fedővel, valamint egy 24 cm átmérőjű serpenyő.

 

5. Nyeremény kézbesítése

A nyereményt Szervező futárral küldi el a nyerteseknek. A szállítás költsége a Szervezőt terheli. A kézbesítési címet a nyertes bocsájtja a Szervező rendelkezésére az értesítő levélre küldött válasz levelében.

A nyertesek kötelesek együttműködni a Szervezővel, illetve a megbízásából eljáró ügynökséggel annak érdekében, hogy a nyeremények átadására legkésőbb a nyertes értesítését követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertesek nem tesznek eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertesekre nézve jogvesztő.

Nyeremény átvételére nem jogosult az a nyertes, akinek a részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert az általa megadott személyes adatai nem valósak, hiányosak vagy tévesek. A nyertes téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

6. Általános feltételek

A Résztvevő a részvétellel kötelezettséget vállal saját maga, valamint családja, örökösei, személyes képviselői, végrehajtói, megbízottai és biztosítói nevében, hogy mentesíti és felmenti a Szervezőt, annak anyavállalatait, leányvállalatait, társult vállalatait, tisztségviselőit, igazgatóit, tagjait, vezetőit, dolgozóit, alvállalkozóit és megbízottjait (együtt „Mentesítettek”) bármely természetű, jellegű vagy meghatározású, ismert vagy ismeretlen, feltárt vagy feltáratlan, gyanított vagy nem gyanított követelés, igény, kártérítési követelés, adósság, költség, díj, kötelezettség, veszteség, kiadás, kompenzáció/kárpótlás, intézkedés és kereset alól, a haláleset és a tulajdonban esett kár miatti követeléseket is beleértve (együtt „Követelések”), különösen ideértve azokat a Követeléseket, amelyek részben vagy egészben, közvetve vagy közvetlenül a nyeremény elfogadásából, birtoklásából, nem rendeltetésszerű használatából vagy használatából, a sorsoláson vagy a sorsolással kapcsolatos bármely tevékenységben való részvételből erednek/vagy következnek.

 

7. Adózási kérdések 

A nyeremény  személyi jövedelemadó vonzatát a Szervező viseli.

A nyertes köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, ill. nyilatkozatot megadni.

 

8. Felelősségkorlátozás

A Szervezőt nem terheli felelősség a jelentkezési információk hiányossága vagy pontatlansága miatt, függetlenül attól, hogy az a Résztvevők, a sorsolással kapcsolatos vagy abban használt bármilyen eszköz vagy program, vagy a jelentkezési adatok feldolgozása során fellépő technikai vagy emberi hiba miatt merült fel. A Szervező nem felel a számítógépes rendszerek, telefonvonalak, hardverek, szoftverek vagy programok működési vagy egyéb hibáiért, az adatátvitel vagy a hálózati csatlakozások emberi vagy technikai hibáiért vagy késedelméért. A Szervező nem vállal felelősséget a kérések vagy jelentkezések elvesztéséért, késedelméért, eltulajdonításáért, olvashatatlanságáért, hiányosságáért, helytelen vagy meghiúsult kézbesítéséért. Ha a sorsolás a Szervező kizárólagos véleménye szerint nem bonyolítható le terv szerint, vagy a Szervező által nem befolyásolható egyéb okok zavarják vagy hátrányosan érintik a sorsolás adminisztrálását, biztonságát, korrektségét, sértetlenségét vagy megfelelő lebonyolítását, a Szervező fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint törölje, lezárja, módosítsa vagy felfüggessze a sorsolást. A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy saját belátása szerint kizárjon a sorsolásból bármely olyan személyt, aki megszegte a szabályzatban foglaltakat.

 

9. Adatkezelés 

A résztvevő a részvételével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat a Szervező és megbízott adatfeldolgozói a sorsolás lebonyolítása céljából, felhasználja és kezelje. Az adatok kezelését és feldolgozását a Szervező, mint adatkezelő, az ajándékcsomag kézbesítését Szervező megbízásából Client Service Kft. végzi.

Mind a Szervező, mind megbízottjai a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Az Electrolux az Európai Uniós adatvédelmi szabályozással (GDPR) összhangban kezeli a vásárlók személyes adatait.

Adatkezelési tájékoztatónkat itt találja: https://www.aeg.hu/overlays/data-privacy-statement/

Ennek értelmében a megadott adatait kizárólag az ajándék kézbesítéséhez használjuk fel.

Az adatszolgáltatás önkéntes. A Szervező az adatokat harmadik személyek részére – a kijelölt adatfeldolgozó(k) kivételével – nem továbbítja, illetve nem hozza nyilvánosságra.

Ön a személyes adataira vonatkozó jogainak vélelmezett megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

 

10. Vegyes rendelkezések  

A résztvevők a részvétellel automatikusan elfogadják a hivatalos szabályzatot.

 

Budapest, 2021. július 05.
Electrolux Lehel Kft.
Szervező